Profile_Collage
h

카페 단군

카페 단군은 베트남 박닌시에 위치한 베트남 최초의 사주카페입니다.
한국의 무속인(태을법사)와 함께 미래 자기의 운명, 무속 신앙, 사주, 신명 세계, 초자연적인 현상 등에 관심이 있는 분들이 자유롭게 방문하여 대화를 나눌 수 있는 베트남 한국식 사주카페입니다.

Cafe DANGUN là quán cà phê Xem bói đầu tiên của Việt Nam nằm tại thành phố Bắc Ninh, Việt Nam. Đây là quán cà phê xem bói kiểu Hàn Quốc ở Việt Nam, nơi những người quan tâm đến tương lai, vận mệnh, tín ngưỡng . Xem bói, thế giới thần linh,,, Có thể tự do đến và trò chuyện với pháp sư đến từ Hàn Quốc.
자주 묻는 질문
Các câu hỏi thường gặp

수호신이 있나요?

네, 이 세상에 태어난 자는 누구에게나 수호신이 있습니다. 수호신은 그 가정의 조상님이 대부분이나 매우 드물게 신령의 기운을 지닌 존재도 있습니다.

기도는 누구에게 하나요?

기도는 기본적으로 내가 목적하는 일의 최고 신령에게 합니다. 그러나 그 기도의 힘을 받아 전달하는 임무는 조상님의 몫.

제사를 지내면 조상님이 오시나요?

물론입니다. 다른 이웃 친지도 함께 오시는 경우도 종종 있습니다.
(*드물지만 못 오시는 경우도 있습니다.)

동물도 영혼이 있나요?

있습니다. (유튜브 “태을법사의 무당 일기 동물도 영혼이 있는가” 편 참조)

사람은 죽으면 어떻게 되나요?

너무 광범위한 질문이지만 보편적으로는 일단 죽으면 혼체(귀신-환생 대기자)가 되었다가 환생합니다.

장례식에 다녀오면 상문이 드나요?

실제 상문은 하관까지 참관했을 때 드는 것으로 단순 방문으로 상문이 들기는 쉽지 않지만 어찌하여 신상문이 들었다면 허다한 처방보다는 최대한 빠르게 무속인을 찾아 가시기를 권합니다.

천도를 하면 조상님이 좋은 곳으로 가야 하는데 매번 다시 오시는 건 왜죠?

죽은 혼령은 인간의 육체와 다릅니다. 기운으로써 존재하기에 한 번에 닦이지 않습니다. 옛 기록을 보더라도 보통 세 번은 해야 인간 세상에 흔적이 걷어진다 하겠습니다.

제수 굿은 얼마에 한 번씩 하나요?

건강 검진과 같다고 할 수 있습니다. 누구나에게 같은 범주의 잣대로 평균화하기가 어렵습니다. (보편적 가정, 보편적 건강, 보편적 사업이라면 3년에 한 번 정도)

집에 돌아가신 조상님의 사진이나 물건을 보관해도 되나요?

네, 괜찮습니다. (험하고 모질게 돌아가신 분이나 타관 객지에서 임종 상황을 알 수 없는 망자는 확인 필요)

좋은 무속인을 알 수 있는 방법이 있는지요?

어떤 무속인이 좋은 무속인지 보편적 기준은 없습니다. 좋은 무속인을 찾기보다 안 좋은 무속인을 거르는 것이 더 현명합니다.
아래 예시에 해당 사항이 있다면 거르시는 게 좋겠습니다.
- 공수가 반말과 욕설이 난무한다.
- 앞뒤 없이 돈 얘기가 먼저 나온다.
- 점사는 뒷전이고 이것저것 묻는 게 많다.
- 점사 중에 자주 움직이고(돌아다니는 수준) 전화 통화 등이 잦다.
- 어디서 들은 풍월이 주류를 이룬다.

Coffee
블랙 커피
CAFE ĐEN
갈색 커피
CAFE NÂU
박시유
BẠC XỈU
허니 말차 라떼
LATTE MATCHA MẬT ONG
초콜릿 라떼
LATTE SÔ CÔ LA
코코넛 커피
CAFÉ CỐT DỪA
Tea
자몽 홍차
TRÀ THẦN LẠC BƯỞI HỒNG
리치 장미차
TRÀ VẢI HOA HỒNG
복숭아차
TRÀ THẠCH ĐÀO
계피 복숭아차
TRÀ ĐÀO CAM QUE
검은 복숭아차
TRÀ ĐÀO XÍ MUỘI
꿀 생강차
TRÀ GỪNG MẬT ONG
연꽃차
TRÀ SEN VÀNG
Milk Tea
밀크티 (Hot)
TRÀ SỮA NÓNG
전통 우롱 밀크티
TRÀ SỮA Ô LONG TRUYỀN THỐNG
흑설탕 밀크티
TRÀ SỮA TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN
우롱 말차 밀크티
TRÀ SỮA Ô LONG MATCHA
사과 밀크티
TRÀ SỮA TẢO ĐỎ LONG NHÃN
쿠키 밀크티
TRÀ SỮA COOKIES
레드빈 말차 밀크티
MATCHA ĐẬU ĐỎ
Vietnam Egg Coffee
말차 에그 커피
MATTCHA KEM TRỨNG
카카오 에그 커피
CACAO KEM TRỨNG
Smoothie
말차 스무디
MATCHA ĐÁ XAY
Our Darling Customers💕